Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů - informace pro zákazníka

Účelem tohoto dokumentu je informovat jak zákazníky našeho eshopu, tak našich kamenných lékáren, o zpracování jejich osobních údajů. Za zákazníka pro účely tohoto dokumentu považujeme i pouhého návštěvníka našich webových stránek (dále společně jen „zákazník“). Tento dokument Vás též informuje o používání cookies na stránkách eshopu.


Správcem osobních údajů je společnost Lékárna Arnica, spol. s r.o., IČO: 474 37 445, se sídlem Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „prodávající“ nebo „správce“). Společnost Vámi poskytnuté osobní údaje shromažďuje, disponuje s nimi, a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt údajů). Subjekt se považuje za identifikovaný nebo identifikovatelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „osobní údaj“ či „údaj“).

Prodávající zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „nařízení“), přičemž tyto osobní údaje prodávající shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a/nebo existence platného souhlasu subjektu údajů a/nebo po dobu uplatňování oprávněného zájmu a následně po dobu určenou ostatními legislativními požadavky. Osobní údaje jsou prodávajícím vždy zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem při dodržení podmínky minimalizace osobních údajů na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Zákazník je povinen si tyto zásady pečlivě prostudovat dříve, než provede nákup zboží v e-shopu nebo než udělí souhlas s užitím jeho osobních údajů pro marketingové účely. V případě, že zákazník kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na prodávajícího na kontaktech uvedených níže.

Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro naplnění níže uvedených účelů. Zpracování osobních údajů je současně nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, zacházení s léčivy a ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce.

Poskytování zdravotních služeb při provozu lékárny
Při poskytování zdravotních služeb v lékárně dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků - pacientů v rozsahu údajů uvedených zejména na receptu (v rozsahu jeho čísla pojištěnce nebo data narození, není-li pojištěncem, kódu pojišťovny zákazníka, diagnózy, je-li na lékařském předpisu uvedena, identifikace předepisujícího lékaře, druhu a množství předepsaného a vydaného přípravku a data výdeje). Účelem tohoto zpracování je komunikace s příslušnou zdravotní pojišťovnou zákazníka nebo dalšími státními úřady (zejména SÚKL), případně vedení zvláštních evidencí podle příslušných zákonů. Toto zpracování je uloženo zvláštními předpisy z oblasti poskytování zdravotních služeb, veřejného zdravotního pojištění nebo právní úpravy související s léčivy. Ve zvláštních případech si lékárna může vzít kontakt na zákazníka nebo lékaře, aby jej kontaktovala v případě přichystání léku nebo v akutních případech. Zdravotnický personál je vázán zákonnou povinností mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. Předání osobních údajů zákazníka dalším osobám je tak možné pouze tehdy, pokud to připouští zákon.

Elektronické recepty jsou uloženy v Centrálním úložišti elektronických receptů, které zřizuje a provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Záznam o výdeji na základě elektronického receptu je odeslán do tohoto úložiště. Originály lékařských předpisů v listinné podobě jsou buď předávány příslušné zdravotní pojišťovně zákazníka, pokud je přípravek hrazen plně či částečně z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nebo uchovávány správcem v lékárně, kde byl přípravek vydán.

Při výdeji léčivého přípravku bez lékařského předpisu s omezením správce zpracovává osobní údaje zákazníka, kterému byl léčivý přípravek vydán, a to zejména v rozsahu jeho jména a příjmení, čísla pojištěnce nebo data narození, není-li pojištěncem, a krátkého záznamu o zdravotním stavu nutném pro posouzení indikace.

Údaje uvedené v tomto článku správce zpracovává po dobu 5 let od výdeje přípravku. Evidenční kniha se záznamy o výdejích přípravků s obsahem návykových látek se uchovává po dobu 5 let od posledního záznamu v ní.

Prodávající informuje zákazníka příslušnou nálepkou (piktogramem) na vstupních dveřích do lékáren o tom, že v oficíně (prodejním prostoru) je umístěn za účelem ochrany majetku prodávajícího kamerový systém.

Rezervace léků na lékařský předpis
Prodávající umožňuje rezervovat si přichystání léku na předpis na konkrétní lékárnu. Za tímto účelem zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a informace k léku (kód SÚKLu), a to po dobu nezbytně nutnou pro splnění této nabízené služby, nejdéle však po dobu 2 let s tím, že následující rok budou údaje smazány.

Nákup na eshopu
Za účelem přijetí objednávky zákazníka, uzavření a plnění kupní smlouvy prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

 • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka;
 • údaje o objednaném zboží (druh, množství, cena);
 • údaj o zvolené platební metodě;
 • údaj o zvoleném způsobu dodání zboží;
 • fakturační adresa (ulice, číslo popisné, město PSČ);
 • dodací adresa, pokud je zboží zasíláno na adresu určenou zákazníkem a tato adresa se liší od fakturační adresy;
 • údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede;
 • případná poznámka k objednávce, pokud ji zákazník uvede;
 • údaj o komunikaci mezi správcem a zákazníkem související s nákupem.

Zákazník tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že zákazník nemá uživatelský účet, budou jeho osobní údaje zpracovány po dobu dvou let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží (doba pro uplatnění reklamace) a vybrané údaje a doklady po dobu 10 let; pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány. Pokud má zákazník uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro uživatelský účet.

Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Zpracování osobních údajů je současně nutné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, zacházení s léčivy a ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce.

Prodávající při provozování e-shopu nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu. V rámci provozování e-shopu jsou sice zpracovávány mimo jiné i údaje o léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích a potravinách pro zvláštní lékařské účely, které si zákazník objednal, tyto údaje však nevypovídají o zdravotním stavu zákazníka, protože není zjišťováno, pro koho je daný přípravek určen a ani k takovému zjištění nelze při zpracování údajů pro daný účel dojít. Pokud například kupující objedná v e-shopu přípravek, který je určen pro jeho rodinného příslušníka, objednávka bude prodávajícím zaznamenána s údaji kupujícího, který ji učinil, tato skutečnost nicméně nevypovídá o zdravotním stavu tohoto kupujícího.

Zákaznický účet
Zákaznický účet slouží primárně pro snadnější objednávání zboží, sledování stavu objednávky a doručení faktury.

Zpracovány budou kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Zákazník má možnost sám údaje aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá zákazník. Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány.

Zákazník má možnost si účet sám zrušit, případně může kontaktovat prodávajícího. Zrušení je však možné až po úplném dokončení poslední objednávky.

Zasílání obchodních sdělení
V rámci účtu si může zákazník nastavit formu komunikace – může tak sám aktivovat nebo deaktivovat různé druhy obchodních sdělení, které mu mohou být doručovány. V případě, že zákazník nechce žádnou formu obchodního sdělení, budou jeho údaje z registračního formuláře využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas zákazníka nevyžaduje.

Věrnostní systém
Prodávající provozuje zákaznický program – věrnostní systém. Zpracování osobních údajů v rámci tohoto programu řeší eshop@lekia.cz.

Cookies
Navštívený web si může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi webu zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka, například které stránky navštěvuje, jaké informace vyhledává, jak často daný web navštěvuje apod.

I náš web využívá cookies, a to za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb. Zjišťujeme, které stránky a funkce používají naši zákazníci nejčastěji, což nám umožňuje co nejlépe přizpůsobit naši nabídku požadavkům zákazníka. Nebo nám cookies pomáhají zjistit, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží. Příště se Vám tak už nemusí zobrazovat například reklama, o kterou nemáte zájem. Podle informací, které získáme pomocí cookies, však nelze identifikovat přímo konkrétní osobu, pouze koncové zařízení. Zpracování těchto údajů zakládáme na našem oprávněném zájmu (úprava a cílení reklamy, úprava a zlepšování funkčnosti stránek).

Při první návštěvě našeho webu jste upozorněni na cookies. Pokud neprovedete změnu v nastavení pomocí Vašeho internetového prohlížeče, vycházíme z toho, že s používáním cookies souhlasíte.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Změnu nastavení můžete provést kdykoliv budete chtít.

Způsoby zpracování osobních údajů
Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci prodávajícího nebo osobami v postavení zpracovatelů, které prodávající zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „zpracovatel“). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů zákazníka pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:

 • osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby;
 • osoby poskytující IT služby;
 • osoby zabývající se marketingem;
 • osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů;
 • osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů;
 • osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů;
 • osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací;
 • osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích;
 • osoby zabývající se zjišťováním zákaznické spokojenosti.

Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu. Těmito příjemci jsou zejména osoby zajišťující přepravu zásilek či provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží. Aktuální seznam příjemců, včetně zpracovatelů, si lze vyžádat na kontaktech správce uvedených v těchto zásadách.

Práva subjektu osobních údajů
Pro případ, že bude zákazník chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či osobně na níže uvedených kontaktech. Zákazník má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz.

Zákazník má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od prodávajícího týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

Zákazník dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.

Kontaktní údaje správce

Kontaktní údaje správce jsou následující:
Lékárna Arnica, spol. s r.o., Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Telefon +420 566 550 373 v provozu pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora)
e-mail: arnica@lekarna-arnica.cz
Prodávající neustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady jsou platné od 1. července 2021.

Lékárna Arnica, spol. s r.o.

Druhy cookies, které používáme

Typ  Název/označení Expirace
(doba uložení)
Přístup  Popis (funkce) 
Nezbytné  language 1 rok lekia.cz Nastavení jazykových předvoleb a k poskytování obsahu v uloženém jazyce.
  PHPSESSID Session lekia.cz Cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relací uživatelů. 
  externalFontsLoaded Session lekia.cz Korektní zobrazování textů v uvedených fontech.
  SRV_ID Session lekia.cz Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti.
Analytické a vykonostní  _ga 2 roky Google Používáno platformou Google Tag Manager ke kontrole načtení kódového skriptu platformy Google Analytics.
  _ga_# 2 roky Google Registruje unikátní uživatelské ID, které je používané ke generování statistických údajů o tom, jak uživatelé využívají webovou stránku.
Marketingové  _gcl_au 3 měsíce Google Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy napříč weby využívajícími jejich služby.
  IDE 1 rok .doubleclick.net Tyto soubory cookie nastavené třetí stranou (DoubleClick) a slouží k zobrazování cílených reklam, které jsou pro vás relevantní na celém webu. Cílené reklamy se vám mohou zobrazovat na základě vašich předchozích návštěv tohoto webu. Například reklamy na téma, o které jste při procházení našich stránek projevili zájem, se mohou zobrazovat na celém webu. Tyto soubory cookie navíc měří konverzní poměr reklam zobrazovaných uživateli. 
  _fbp 3 měsíce Facebook Využívána společností Facebook pro nabídku inzerčních produktů jako jsou například real-time nabídky od inzerentů třetích stran.