Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1.1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové stránce www.lekia.cz (dále jen „eshop“) je společnost Lékárna Arnica, spol. s r.o., IČO: 494 37 445, se sídlem Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 12091 (dále jen „prodávající“).

1.2. Kupujícím může být pouze fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“).

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a blíže upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím eshopu.

1.4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pro účely jeho vztahu k prodávajícímu se považují za rozhodující VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky kupujícího.

1.5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6. Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.7. Kupní smlouva včetně podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě.

II. Zboží
2.1. Prostřednictvím eshopu není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením.

2.2. Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.

2.3. Nabídka zboží vystaveného v eshopu (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

III. Cena zboží
3.1. Eshop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji prostřednictvím eshopu, a to včetně kupních cen jednotlivého zboží. Kupní cena zboží je uvedena včetně DPH.

3.2. Cenu zboží může kupující uhradit:
3.2.1 v hotovosti či platební kartou při osobním odběru v lékárně;
3.2.2 bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
3.2.3 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
3.2.4 bezhotovostně platební kartou online nebo při převzetí od přepravce, umožňuje-li to;
3.2.6 platebními poukázkami a benefitními kartami přijímanými lékárnou při osobním odběru zboží.

3.3. V případě dobírky je platba splatná při převzetí zboží. Na dobírku je možné si objednat zboží maximálně za celkovou kupní cenu ve výši 2.000,- Kč včetně DPH. Bezhotovostně je platba splatná do 3 dnů ode dne odeslání objednávky. Neobdrží-li prodávající platbu do 3 dnů ode dne odeslání objednávky, bude objednávka automaticky stornována.

3.4. Zboží je kupující si oprávněn převzít až po úplném zaplacení kupní ceny.

3.5. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také „expediční náklady“ ve smluvené výši. Expediční náklady zahrnují náklady na zabalení zásilky, náklady na dopravu (poštovné) a případný poplatek za způsob platby (např. doběrečné). Konkrétní částky za dopravu u jednotlivých dopravců kupující uvidí v objednávce při výběru způsobu dopravy a platby. Informace o poštovném uvedené v eshopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a jeho hmotnost nepřesahuje 5 kg anebo maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky není větší než 150 cm (např. zásilka o rozměrech 50×50×50 cm). anebo se nejedná o křehké zboží. Zboží je možné doručit pouze na adresu v České republice. Celkové expediční náklady se kupující dozví ještě před dokončením vlastní objednávky - po vyplnění dodacích údajů a zvolení dopravce a způsobu platby.

3.6. Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a expedičních nákladů před dodáním zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o úhradě kupní ceny.

3.7. Faktura je kupujícímu zaslána elektronicky na email, nejpozději do 1 dne po převzetí zboží.

3.8. Ceny v eshopu se můžou lišit od ceny zboží nabízeného v kamenné prodejně.

IV. Uzavření kupní smlouvy v eshopu
4.1. Veškeré nabídky zboží umístěné v tomto eshopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil VOP, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v eshopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
4.2.1 o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
4.2.2 o způsobu úhrady kupní ceny zboží,
4.2.3 údaje o požadovaném místě a způsobu doručení objednávaného zboží a
4.2.4 informace o expedičních nákladech
(dále společně jen „objednávka“).

4.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s VOP je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s VOP, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si prodávající nijak neověřuje u třetích osob.

4.4. Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.

4.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

4.9. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv a že není distributorem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se zákazník nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a podobně) si hradí kupující sám.

V. Dodání zboží a dodací lhůty
5.1. Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu. Způsob dodání z nabízených možností zvolí kupující v objednávce.

5.2. Objednané zboží je zasíláno přepravcem dle aktuální nabídky poskytovatelů přepravy. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady.

5.3. Při volbě osobního odběru zboží v lékárně prodávajícího je kupující povinen vždy vyčkat na zaslání potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v lékárně k dispozici k vyzvednutí po dobu 10 dnů ode dne odeslání potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, objednávka je stornována. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující prodávajícímu sdělí.

 5.4. Léčivé přípravky budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

5.5. U ostatního zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že:
5.5.1 zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dní od přijetí objednávky; nebo
5.5.2 u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

VI. Odstoupení
6.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího v jakékoliv jeho lékárně nebo zaslat prodávajícímu písemně dopisem na adresu sídla společnosti Lékárna Arnica, spol. s r.o. nebo na emailovou adresu: eshop@lekia.cz oznámení o odstoupení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání oznámení odstoupení prodávajícímu, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu Lékárna Arnica, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem. Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Zboží lze vrátit také osobně v provozní době lékárny. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.

6.4. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v občanském zákoníku.

6.5. Zboží se pokud možno vrací kompletní a nepoškozené. Především však tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Za poškození vráceného zboží během přepravy zpět k prodejci, způsobenému například nevhodným zabalením nebo volbou přepravy, nenese prodejce odpovědnost a tuto škodu řeší odesílatel s jím zvoleným přepravcem.

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.8. V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup.

6.9. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.10. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit v následujících případech:
6.10.1. předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
6.10.2. předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6.10.3. předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

6.11. Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu:
6.11.1. na základě které prodávající kupujícímu vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely; nebo
6.11.2. o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do jiného místa, které kupující určil.

6.12. Ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

6.13. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté kupujícímu navíc k nakoupenému zboží, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku VOP, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řád
7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takovéto ujednání, tak že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.3. Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího:
7.3.1. elektronicky na e-mail: eshop@lekia.cz nebo
7.3.2. telefonicky na telefonním čísle +420 566 550 373 v Po-Pá od 07:00 do 17:00 nebo
7.3.3. písemně dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího Lékárna Arnica, spol. s r.o., Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, nebo
7.3.4. osobně v provozovně Lékárna Arnica, Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, v provozní době lékárny Po-Pá od 07:00 do 17:00.

7.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
7.4.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
7.4.2. na odstranění vady opravou zboží,
7.4.3. na přiměřenou slevu z kupní zboží, nebo
7.4.4. odstoupit od smlouvy.

7.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 7.5.

7.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, tj. že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

7.8. V případě reklamace léčivých přípravků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léčivého přípravku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčivého přípravku je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčivých přípravků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat.

7.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

7.10. Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

7.11. O vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího přijetí.

VIII. Informační služba, nežádoucí účinky
8.1. Prodávající poskytuje zákonnou informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu v Po – Pá od 7:00 do 17:00 hod.; tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a o závadách v jakosti léčivých přípravků dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

Informační službu poskytuje prodávající prostřednictvím:

PharmDr. Kláry Tomanové
Tel: +420 566 550 373
e-mail: arnica@lekarna-arnica.cz

Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu na internetových stránkách www.lekia.cz Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

8.2. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

8.3. V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře.

8.4. Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje pečlivé číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku.

IX. Kontrolní orgán
9.1. Státní ústav pro kontrolu léčiv
Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Tel: +420 272 185 111
e-mail: posta@sukl.cz
www: http://www.sukl.cz

9.2. Dalšími kontrolními orgány jsou:
9.2.1. příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
9.2.2. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
9.2.3. Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení
10.1. Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

10.4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto VOP ještě před odesláním objednávky, ujednání VOP jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším osobám.

10.5. Tyto VOP nabývají účinnosti ode dne 27. července 2021

Lékárna Arnica, spol. s r.o.