FAKTU 50MG/G+10MG/G RCT UNG 20G

FAKTU 50MG/G+10MG/G rektální UNG 20G

 

Kód SÚKL

0214596

Registrovaný název LP

FAKTU

Název LP i

FAKTU

Doplněk názvu

50MG/G+10MG/G RCT UNG 20G

Síla

50MG/G+10MG/G

Léková forma

Rektální mast

Velikost balení

20G

Cesta

Rektální podání

Jazyk obalu

česky

Typ balení

Tuba

Režim výdeje

volně prodejné léčivé přípravky

Účinná látka

CINCHOKAIN-HYDROCHLORID (CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM)
POLYKRESULEN (POLICRESULENUM)

ATC skupina

C05AD04

Název ATC skupiny

CINCHOKAIN

Dostupnost Skladem
Kód: 163
130 Kč
FAKTU 50MG/G+10MG/G RCT UNG 20G

sp.zn. sukls127415/2019


Příbalová informace


Faktu 50 mg/g + 10 mg/g rektální mast
Faktu 100 mg/2,5 mg čípky


policresulenum, cinchocaini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Faktu a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Faktu používat
3. Jak se Faktu používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Faktu uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Faktu a k čemu se používá
Léčivou látkou přípravků Faktu mast a Faktu čípky je polykresulen a cinchokain. Přípravek Faktu
rychle zastavuje krvácení, svědění a pálení při hemoroidech a dalších obtížích v oblasti konečníku.
Zabraňuje vzniku zánětu a podporuje regeneraci postižené oblasti. Cinchokain způsobuje místní
znecitlivění, čímž snižuje bolest a svědění v oblasti konečníku.
Faktu se používá k místní léčbě hemoroidů. Mast je určena k léčbě vnějších i vnitřních hemoroidů,
čípky se používají k léčbě vnitřních hemoroidů, obzvláště jsou-li doprovázeny zánětem a krvácením.
Přípravek Faktu se dále používá při vyrážkách a svědění v oblasti konečníku a u povrchních trhlin
v oblasti řitního otvoru.
Pouze na doporučení lékaře se přípravek Faktu používá při léčbě ran po předchozím chirurgickém
zákroku v oblasti konečníku.
Přípravek je určen pro dospělé.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Faktu používat
Nepoužívejte Faktu
- jestliže jste alergický(á) na polykresulen a cinchokain nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Přípravek Faktu pouze zmírňuje příznaky hemoroidů, neodstraňuje však příčinu onemocnění. O
vhodném postupu léčby hemoroidů se poraďte s lékařem co nejdříve, protože některé příznaky tohoto
onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která je třeba včas
léčit.
Jestliže do 7 dnů nedojde k ústupu obtíží nebo se naopak Vaše příznaky zhorší, poraďte se o dalším
používání přípravku s lékařem.
Při vzniku náhlých prudkých bolestí nebo výraznějšího krvácení v oblasti konečníku je nutno
neprodleně vyhledat lékaře.
Další léčivé přípravky a Faktu
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem Faktu jiné volně prodejné léky určené
k podání do konečníku.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Není známo, zda je přípravek Faktu vylučován do mateřského mléka u člověka, proto by matky
neměly kojit během léčby. O použití přípravku Faktu v těhotenství musí vždy rozhodnout lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Faktu neovlivňuje schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Faktu mast obsahuje butylhydroxytoluen a Faktu čípky obsahují sójový lecithin
Faktu mast obsahuje butylhydroxytoluen. Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní
dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic.
Faktu čípky obsahují tekutý sójový lecitin. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, nepoužívejte
tento léčivý přípravek.


3. Jak se Faktu používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Použití u dospělých
Faktu je určen pro dospělé pacienty.
Použití u dětí a dospívajících
S použitím u dětí nejsou klinické zkušenosti, a proto se Faktu dětem nepodává.
Faktu se aplikuje do konečníku/okolí konečníku po předchozím vyprázdnění stolice.
Faktu rektální mast
Není-li předepsáno jinak, nanáší se mast 2-3x denně na postižená místa, podle možnosti se vmasíruje.
Způsob použití
K aplikaci masti do rekta použijte přiložený aplikátor. Aplikátor našroubujte na tubu a zaveďte jej do
konečníku (řitního otvoru). Tubu poté lehce stlačujte, aby mast vytékala postranními otvory na
postižená místa, a současně ji vytahujte z konečníku. Lehkým otáčením tuby lze dosáhnout
rovnoměrného nanesení masti po celém obvodu konečníku.
Čípky
Čípky se zavádějí do konečníku, 2 – 3krát denně 1 čípek. Čípek se nezavádí hluboko do konečníku,
ale je nutno jej zavést pouze po okraj řitního otvoru tak, aby se udržel v řitním kanálu do jeho
rozplynutí. Po zmírnění hlavních příznaků je možno pokračovat v léčbě dávkou 1 čípek denně.
Před použitím čípek uvolněte roztržením fólie nad špičkou čípku.
Upozornění: Při použití Faktu v oblasti řitního otvoru může dojít ke zvlhčení spodního prádla z
důvodu tělesného tepla. Proto se doporučuje použití hygienických vložek či ochranné vrstvy.
Délka léčby:
Délka léčby je obvykle 2 – 3 týdny. Pokud se Vaše obtíže nezlepší do 7 dnů, poraďte se se svým
lékařem. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 2 týdny.
Jestliže jste použil(a) více Faktu, než jste měl(a)
Jestliže jste použil(a) více přípravku, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte
neprodleně lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít Faktu
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávky použijte v
obvyklém čase.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky:
Méně časté: nepříjemné pocity (např. pálení nebo svědění), které jsou způsobeny léčivými látkami a
během krátké doby většinou vymizí.
Velmi vzácné: V ojedinělých případech se může vyskytnout kontaktní alergická reakce. Může se
projevit ve formě zánětlivého zarudnutí kůže s puchýřky, které jsou provázeny dlouhotrvajícím
svěděním.
Vyskytly se velmi vzácné případy systémových alergických reakcí (např. angioedém - náhlý otok
obličeje, rtů, jazyka, hlasivkové štěrbiny a/nebo krku, který může vyvolat dýchací či polykací obtíže,
otok hrtanu, kopřivka po celém těle) a anafylaxe (život ohrožující alergická reakce). V takových
případech musí být léčba ukončena a je nutno vyhledat lékaře.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Faktu uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25° C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Případné výkyvy v zabarvení masti (uvolněný tuk) a čípků (světlejší skvrny) jsou nezávadné a nemají
vliv na účinnost přípravku.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Faktu obsahuje
Rektální mast
- Léčivé látky: jeden gram masti obsahuje policresulenum 50 mg a cinchocaini hydrochloridum 10
mg.
- Pomocné látky: makrogol, cetostearomakrogol 300, koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát
dinatrium-edetátu, kyselina edetová, hydroxid sodný, butylhydroxytoluen, čištěná voda.

Čípky
- Léčivé látky: jeden čípek obsahuje policresulenum 100 mg a cinchocaini hydrochloridum 2,5 mg.
- Pomocné látky jsou: ztužený tuk, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
sójový lecithin, kyselina edetová, hydroxid sodný.
Jak přípravek Faktu vypadá a co obsahuje toto balení
Faktu rektální mast je bílá mast prostá cizích příměsí v hliníkové tubě se šroubovacím uzávěrem
a aplikátorem.
Faktu čípky jsou čípky torpédovitého tvaru světlehnědé barvy zatavené v PVC/PE fólii.
Velikost balení
Čípky
10 nebo 20 čípků.
Rektální mast
20 g masti, 30 g masti
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH
Byk-Gulden Str. 2
784 67 Konstanz
Německo

Výrobce
Takeda GmbH
Singen
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 12. 2019