ENDIARON 250MG TBL FLM 20

Kód: 112
Akce Tip
198 Kč –21 %
ENDIARON 250MG TBL FLM 20
198 Kč –21 % 157 Kč
Momentálně nedostupné

ENDIARON 250MG potahované tablety 20

Detailní informace

Detailní popis produktu

sp.zn. sukls113039/2021


Příbalová informace


Endiaron 250 mg potahované tablety
cloroxinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento lék přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo
lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 2–3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat
3. Jak se přípravek Endiaron užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Endiaron uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá
Přípravek Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný
nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje
mikroorganizmy žijící normálně ve střevě.
Přípravek Endiaron se používá u dospělých, dospívajících a dětí o tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg
při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při
střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě
antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat
Neužívejte přípravek Endiaron:
-
jestliže jste alergický(á) na kloroxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6);
- při těžších chorobách jater a ledvin;
- v těhotenství ani při kojení.
Přípravek Endiaron není určen pro děti o tělesné hmotnosti 40 kg a nižší.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Endiaron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu, používejte přípravek Endiaron
pouze na doporučení lékaře.
Během léčby přípravkem Endiaron je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí
den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít slazený
čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje.
Další léčivé přípravky a přípravek Endiaron
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné ovlivnění přípravku Endiaron a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné
léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poraďte o vhodnosti současného užívání přípravku
Endiaron s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně
s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky.
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte přípravek Endiaron.
Přípravek Endiaron s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyla ověřena, proto se nedoporučuje podávat
přípravek Endiaron v těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Endiaron nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Endiaron obsahuje monohydrát laktosy
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Endiaron užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu přípravku
Endiaron 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí
se douškem tekutiny.
Délka léčby je obvykle 2–3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po
poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7–10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat,
dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších
případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce.
V případě, že obtíže neustupují po 2–3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví
stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Endiaron, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Endiaron
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Během léčby se mohou vzácně (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) vyskytnout zažívací obtíže (pocit na
zvracení, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Endiaron uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Endiaron obsahuje
Léčivou látkou je cloroxinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cloroxinum 250 mg.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalciumstearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000, makrogol
300, hypromelosa, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.
Jak přípravek Endiaron vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou slabě hnědě zbarvené, čočkovitého tvaru.
Velikost balení:
10 potahovaných tablet

20 potahovaných tablet
40 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
do 30. 6. 2021:
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
od 1. 7. 2021:
Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika


Výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 5. 2021