DOLGIT 50MG/G CRM 150G

Kód: 231
259 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

sp. zn. sukls6432/2021


Příbalová informace


Dolgit 50 mg/g gel
ibuprofenum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Dolgit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolgit používat
3. Jak se Dolgit používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Dolgit uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Dolgit a k čemu se používá
Ibuprofen působí proti bolesti a zánětu. Jeho účinek je podmíněn tlumením tvorby prostaglandinů a jiných
zprostředkovatelů, které se podílejí na vzniku a rozvoji těchto příznaků. Ke zmírnění bolesti, zmenšení otoků
a značnému zlepšení hybnosti končetin dochází již za půl hodiny.
Dolgit je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí při sportu nebo při nehodách, jako je zhmoždění,
výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu.
Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a bolestivých chorobných
stavů pohybového ústrojí (zánětlivých revmatických onemocnění kloubů a páteře, otoků nebo zánětů měkkých
tkání, přiléhajících ke kloubům, např. tíhových váčků (burs), šlach, šlachových pochev, vazů a kloubních
pouzder, dále při ztuhlosti ramene, bolestech svalů, ústřelu (lumbagu)) a při zánětech žil.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolgit používat
Nepoužívejte přípravek Dolgit
- jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- při známé přecitlivělosti na jiné protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika), která se v minulosti
projevila záchvaty astmatu, kopřivkou nebo rýmou.

- na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění), ani na sliznice a do očí.
Upozornění a opatření
Použití ústy podávaných (perorálních) analgetik a antirevmatik, včetně ibuprofenu, může být někdy spojeno
s poškozením funkce ledvin, zhoršením žaludečních nebo dvanáctníkových vředů (peptických vředů) a může
vyvolat alergickou reakci způsobující potíže s dýcháním u vnímavých jedinců. I když je celkové vstřebávání
místně podávaného ibuprofenu nižší než při podání ústy, tyto komplikace se mohou objevit.
Děti a dospívající
Dolgit není vhodný pro léčení dětí a dospívajících do 14 let.
Další léčivé přípravky a Dolgit
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.
Dosud nejsou známy interakce místně podávaného ibuprofenu s jinými léky. Přesto bez porady s lékařem
nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Během těhotenství a kojení lze přípravek použít pouze na doporučení lékaře. Při kojení se přípravek nesmí
dlouhodobě nanášet na velké plochy, v poslední třetině těhotenství se přípravek nepoužívá.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Dolgit obsahuje alergenní vonné látky
Tento léčivý přípravek obsahuje alergenní vonné látky. Benzylalkohol, benzyl-benzoát, citral, citronellol,
kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, limonen, limonen d-forma a linalol mohou vyvolat alergickou reakci.
Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění.


3. Jak se Dolgit používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, nanese se 3 až 4krát denně v časových odstupech 3 až 4 hodiny na postižené
místo 4 až 10 cm dlouhý proužek gelu a pečlivě se vetře.
Podle rozhodnutí lékaře je možno průnik účinně podpořit použitím iontoforézy. U revmatických onemocnění
délku léčby určuje lékař, většinou postačují 3-4 týdny, u poranění při sportu nebo při nehodě 2 týdny.
Po nanesení Dolgitu na postižené místo se doporučuje omytí rukou (pokud se gel nenanášel na ruce).
Jestliže se při poranění příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou
nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady
s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.
Jestliže jste použil(a) více Dolgitu, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Dolgit je při použití na kůži obvykle dobře snášen. Během léčby může ojediněle dojít k projevům přecitlivělosti
na některou složku přípravku, která se může projevit zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění,
někdy i výsevy drobných pupínků.
Ve velmi vzácných případech může dojít k rozvoji reakce z přecitlivělosti ve formě dušnosti vyvolané zúžením
průdušek.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zvýšená citlivost kůže na světlo.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích přerušte léčbu a poraďte se o dalším
používání přípravku s lékařem.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Česká republika
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Dolgit uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co Dolgit obsahuje

- Léčivou látkou je ibuprofenum.
Jeden g gelu obsahuje ibuprofenum 50 mg.

- Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, triacylglyceroly se středním řetězcem, isopropylidenglycerol,
poloxamer 407, čištěná voda, levandulová silice (obsahuje: benzylalkohol, benzyl-benzoát, citral,
citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, limonen, linalol), silice květů hořkého pomeranče
(obsahuje: citral, geraniol, citronellol, farnesol, limonen d-formu, linalol).
Jak Dolgit vypadá a co obsahuje toto balení

Hliníková tuba obsahující 20 g, 50 g nebo 150 g gelu.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dolorgiet GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke Straße 1, 53757 Sankt Augustin, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
26. 3. 2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení