DOLGIT 50MG/G CRM 150G

Dostupnost Skladem
Kód: 231
272,20 Kč
DOLGIT 50MG/G CRM 150G

sp. zn. sukls6432/2021


Příbalová informace


Dolgit 50 mg/g gel
ibuprofenum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Dolgit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolgit používat
3. Jak se Dolgit používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Dolgit uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Dolgit a k čemu se používá
Ibuprofen působí proti bolesti a zánětu. Jeho účinek je podmíněn tlumením tvorby prostaglandinů a jiných
zprostředkovatelů, které se podílejí na vzniku a rozvoji těchto příznaků. Ke zmírnění bolesti, zmenšení otoků
a značnému zlepšení hybnosti končetin dochází již za půl hodiny.
Dolgit je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí při sportu nebo při nehodách, jako je zhmoždění,
výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu.
Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a bolestivých chorobných
stavů pohybového ústrojí (zánětlivých revmatických onemocnění kloubů a páteře, otoků nebo zánětů měkkých
tkání, přiléhajících ke kloubům, např. tíhových váčků (burs), šlach, šlachových pochev, vazů a kloubních
pouzder, dále při ztuhlosti ramene, bolestech svalů, ústřelu (lumbagu)) a při zánětech žil.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dolgit používat
Nepoužívejte přípravek Dolgit
- jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- při známé přecitlivělosti na jiné protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika), která se v minulosti
projevila záchvaty astmatu, kopřivkou nebo rýmou.

- na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění), ani na sliznice a do očí.
Upozornění a opatření
Použití ústy podávaných (perorálních) analgetik a antirevmatik, včetně ibuprofenu, může být někdy spojeno
s poškozením funkce ledvin, zhoršením žaludečních nebo dvanáctníkových vředů (peptických vředů) a může
vyvolat alergickou reakci způsobující potíže s dýcháním u vnímavých jedinců. I když je celkové vstřebávání
místně podávaného ibuprofenu nižší než při podání ústy, tyto komplikace se mohou objevit.
Děti a dospívající
Dolgit není vhodný pro léčení dětí a dospívajících do 14 let.
Další léčivé přípravky a Dolgit
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.
Dosud nejsou známy interakce místně podávaného ibuprofenu s jinými léky. Přesto bez porady s lékařem
nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Během těhotenství a kojení lze přípravek použít pouze na doporučení lékaře. Při kojení se přípravek nesmí
dlouhodobě nanášet na velké plochy, v poslední třetině těhotenství se přípravek nepoužívá.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Dolgit obsahuje alergenní vonné látky
Tento léčivý přípravek obsahuje alergenní vonné látky. Benzylalkohol, benzyl-benzoát, citral, citronellol,
kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, limonen, limonen d-forma a linalol mohou vyvolat alergickou reakci.
Benzylalkohol může způsobit mírné místní podráždění.


3. Jak se Dolgit používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, nanese se 3 až 4krát denně v časových odstupech 3 až 4 hodiny na postižené
místo 4 až 10 cm dlouhý proužek gelu a pečlivě se vetře.
Podle rozhodnutí lékaře je možno průnik účinně podpořit použitím iontoforézy. U revmatických onemocnění
délku léčby určuje lékař, většinou postačují 3-4 týdny, u poranění při sportu nebo při nehodě 2 týdny.
Po nanesení Dolgitu na postižené místo se doporučuje omytí rukou (pokud se gel nenanášel na ruce).
Jestliže se při poranění příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou
nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady
s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.
Jestliže jste použil(a) více Dolgitu, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Dolgit je při použití na kůži obvykle dobře snášen. Během léčby může ojediněle dojít k projevům přecitlivělosti
na některou složku přípravku, která se může projevit zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění,
někdy i výsevy drobných pupínků.
Ve velmi vzácných případech může dojít k rozvoji reakce z přecitlivělosti ve formě dušnosti vyvolané zúžením
průdušek.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zvýšená citlivost kůže na světlo.
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích přerušte léčbu a poraďte se o dalším
používání přípravku s lékařem.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Česká republika
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Dolgit uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co Dolgit obsahuje

- Léčivou látkou je ibuprofenum.
Jeden g gelu obsahuje ibuprofenum 50 mg.

- Pomocnými látkami jsou: isopropylalkohol, triacylglyceroly se středním řetězcem, isopropylidenglycerol,
poloxamer 407, čištěná voda, levandulová silice (obsahuje: benzylalkohol, benzyl-benzoát, citral,
citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, limonen, linalol), silice květů hořkého pomeranče
(obsahuje: citral, geraniol, citronellol, farnesol, limonen d-formu, linalol).
Jak Dolgit vypadá a co obsahuje toto balení

Hliníková tuba obsahující 20 g, 50 g nebo 150 g gelu.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dolorgiet GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke Straße 1, 53757 Sankt Augustin, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
26. 3. 2021