BRUFEN 400MG TBL FLM 100

BRUFEN 400MG potahované tablety 100

Dostupnost Skladem
Kód: 115
180,80 Kč
BRUFEN 400MG TBL FLM 100


sp. zn. sukls104784/2021


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


BRUFEN 400 mg potahované tablety

ibuprofenum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité informace.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Pokud užívá přípravek Brufen dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Brufen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen užívat
3. Jak se přípravek Brufen užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Brufen uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK BRUFEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Pokud užívá přípravek Brufen dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.
Brufen je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku (antipyretickým),
tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu a s účinkem
protizánětlivým (antiflogistickým).
U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen zmenšuje bolest, ranní ztuhlost, místní
příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.
Brufen se užívá:
- ke snižování horečky
- k léčbě mírné až středně silné bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů,
pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání, jako je pohmoždění nebo podvrtnutí
- při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění
- při bolestivé menstruaci
- na doporučení lékaře při revmatických onemocněních.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRUFEN
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Brufen:
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

- jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky, což se
projevuje jako průduškové astma, kopřivka, otok nebo rýma
- pokud se u vás vyskytuje aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení z těchto orgánů
(nebo pokud se u vás vřed nebo krvácení vyskytlo opakovaně v minulosti)
- jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu nebo perforace (proděravění), jež
bylo vyvoláno léčbou nesteroidními protizánětlivými léky
- jestliže máte zvýšenou tendenci ke krvácení nebo aktivní krvácení
- pokud trpíte závažným srdečním selháváním
- pokud trpíte závažným selháním jater
- pokud trpíte závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min)
- pokud trpíte výraznou dehydratací (způsobenou např. zvracením, průjmem, nedostatečným
příjmem tekutin nebo po operaci)
Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství (pouze na doporučení lékaře ho užívají ostatní
těhotné a kojící ženy).
Upozornění a opatření
V následujících případech užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem.
- Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou
opatrností, neboť u vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím traktu. U
nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní kolitida, Crohnova
choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění. Zvýšené riziko krvácení do trávicího traktu
je u pacientů, kteří v minulosti měli vřed žaludku nebo dvanáctníku.
- Jestliže trpíte astmatem, může u vás přípravek Brufen zvyšovat riziko vzniku bronchospasmu
(křečovitého sevření průdušek).
- Pokud máte sennou rýmu, nosní polypy nebo chronické onemocnění dýchacích cest, může u vás
přípravek Brufen zvyšovat riziko vzniku alergické reakce.
- Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u vás i Brufen, podobně jako jiné léky z
této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
- Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen pouze se zvýšenou opatrností
a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou zhoršit funkci ledvin. Stejná
opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším onemocněním jater.
V průběhu léčby se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Pokud
zaznamenáte jakékoliv nezvyklé obtíže ze strany zažívacího traktu informujte ihned svého lékaře.
Protizánětlivá/ analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte
doporučenou dávku ani délku léčby.
Před užitím přípravku Brufen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:
- máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste
prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný
krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh
cévní mozkové příhody (včetně “mini-mozkové mrtvice” neboli tranzitorní ischemické ataky
“TIA”);
- máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční
onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/ kuřačka;
- máte infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.
Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu mozkových blan.
Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí onemocněním pojivové tkáně,
patřícím mezi tzv. “kolagenózy”, např. lupus erythematodes.
Přípravek Brufen neužívejte spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo dalšími léky
zvyšujícími riziko poškození žaludku.

Infekce
Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou
horečka a bolest. Brufen tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému
riziku komplikací. U přípravků obsahujících ibuprofen byla tato skutečnost pozorována u zápalu plic
způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud
tento léčivý přípravek používáte, když máte infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se
zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.
Během planých neštovic se doporučuje přípravek neužívat.
Ibuprofen může dočasně potlačovat funkci krevních destiček.
Kožní reakce
V souvislosti s léčbou přípravkem Brufen byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u Vás objeví
jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat
přípravek Brufen užívat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi
závažné kožní reakce. Viz bod 4.
Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné akutní reakce z přecitlivělosti (například anafylaktický šok).
Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu.
Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob. Je proto
nezbytné zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší možnou dobu, nutnou k
léčbě příznaků.
Konzumace alkoholu je třeba se vyvarovat, jelikož může zesílit nežádoucí účinky nesteroidních
antirevmatik, především těch, která postihují trávicí ústrojí a centrální nervový systém.
Při delším užívání jakýchkoli léků proti bolesti se může objevit bolest hlavy, která nemůže být léčena
podáváním vyšších dávek léčivého přípravku. V takovém případě je nezbytné se o další léčbě poradit
s lékařem.
Děti a dospívající
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.
Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen vhodný pro děti do 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Brufen
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Přípravek Brufen může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např:
Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/ bránící jejímu srážení, např. kyselina
acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin) zvyšují riziko krvácení a vzniku nežádoucích účinků v oblasti
zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.
Jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI
(inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti
zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu.
Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím
zvýšit jejich nežádoucí účinky.
Léčiva snižující vysoký krevní tlak (močopudné léky (tzv. diuretika), ACE-inhibitory jako je captopril,
beta-blokátory jako atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan). Ibuprofen může
snižovat účinek těchto léků. Diuretika mohou zároveň zvyšovat nežádoucí účinky ibuprofenu.
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid,
sulfinpyrazon).

Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen zvýšit
riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky.
Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto léčiv:
takrolimu, zidovudinu, cyklosporinu, mifepristonu.
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.
Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahujících deriváty sulfonylmočoviny. Při
současném užití těchto léčiv byly vzácně zaznamenány případy hypoglykémie (nízké hladiny krevního
cukru v krvi).
Ibuprofen může mít vliv na vylučování methothrexátu.
Současné podávání ibuprofenu a cholestyraminu může snižovat vstřebávání ibuprofenu v trávicím traktu.
Současné podávání ibuprofenu s inhibitory CYP2C9 (např. vorikonazolu či flukonazolu užívaných
k léčbě plísňových infekcí) může zvýšit citlivost k ibuprofenu.
Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat riziko
krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.
Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Brufen. Proto
byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Brufen užívat
s jinými léčivy.
Přípravek Brufen s jídlem, pitím a alkoholem
Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Pacientům s citlivým žaludkem je
doporučeno užívat ibuprofen spolu s jídlem.
Tablety přípravku Brufen je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Mají být užívány celé, bez
kousání, půlení, drcení nebo cucání, aby nedocházelo k nepříjemným pocitům v ústech nebo podráždění
hrdla.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Z
tohoto důvodu se jeho užití nedoporučuje u žen, které se pokoušejí otěhotnět, mají potíže s otěhotněním,
nebo jsou pro tyto potíže vyšetřovány. Po přerušení užívání dojde k úpravě.
Těhotenství
Přípravek Brufen se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání se však
nedoporučuje během celého těhotenství a v průběhu porodu. V první a druhé třetině těhotenství užívejte
proto přípravek pouze na doporučení lékaře.
Kojení
Dlouhodobé podávání ibuprofenu kojícím matkám se nedoporučuje. Pokud je přípravek užit pouze
krátkodobě v dávce doporučené ke zmírnění akutní bolesti nebo ke snížení horečky, není třeba kojení
přerušit. Pokud kojíte, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.
Plodnost
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit závratě, točení hlavy, zrakové změny a jiné
poruchy centrálního nervového systému. Vzhledem k tomu, že se mohou objevit tyto nežádoucí účinky,
nevykonávejte činnosti, jako je řízení vozidla nebo obsluha strojů, pokud si nejste jist(a), že léčba
ibuprofenem nemá vliv na Vaši schopnost tyto aktivity vykonávat. V kombinaci s alkoholem toto
doporučení platí ještě ve vyšší míře.
Přípravek Brufen obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.
Přípravek Brufen obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pouze pro krátkodobé perorální užití (užití ústy)
Je třeba užívat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Tím
snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Máte-li infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a
bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).
Dospělí a dospívající od 12 let (s hmotností od 40 kg):
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta přípravku Brufen
400 mg jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými dávkami.
Maximální denní dávka je 1200 mg.
U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200-1600 mg, avšak přesnou dávku
určí vždy lékař, který může dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg
denně by však neměla být překročena.
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Brufen 400 mg potahované tablety není určen dětem a dospívajícím do 12 let. Pro tuto skupinu
jsou dostupné jiné lékové formy a síly ibuprofenu.
Pokud u dospělých horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé
reakce, je třeba se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg (3 tablety)
na den.
Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší
příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
Tablety přípravku Brufen zapijte dostatečným množstvím vody. Mají být užívány celé, bez kousání,
půlení, drcení nebo cucání, abyste předešel(a) nepříjemným pocitům v ústech nebo podráždění hrdla.
Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Pacientům s citlivým žaludkem se
doporučuje užívat ibuprofen spolu s jídlem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen, než jste měl(a)
Pokud jste podal(a) dítěti více přípravku Brufen, než jste měl(a), dospělý užil více přípravku, než měl
nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší
nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.
Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve),
bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po užití vysokých dávek byly

hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať,
krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.
Mezi další příznaky předávkování patří letargie nebo sucho v ústech. V případě závažného předávkování
může dojít k selhání ledvin a poškození jater.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním přípravku Brufen jsou stejné jako nežádoucí účinky
hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky.
Při užívání ibuprofenu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle
četnosti výskytu:
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, plynatost,
trávicí obtíže, bolesti břicha, krvácení z trávicího traktu (do černa zbarvená stolice nebo zvracení krve),
závratě, únava, bolesti hlavy, vyrážka.
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): různé formy poruchy ledvin, např. zánět ledvin,
nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin) a selhání ledvin, rýma, zánět žaludku,
dvanáctníkový vřed, žaludeční vřed, vřed v ústech, proděravění sliznice trávicího traktu, zánět jater,
žloutenka, porucha jaterních funkcí, průduškové astma, zúžení průdušek, dušnost, nespavost, pocit
mravenčení, ospalost, úzkost, kopřivka, svědění, purpura (tečkovité krvácení do kůže), angioedém (
otok
vznikající na různých místech organismu např. podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a
způsobující obtíže podle postiženého místa)
, zvýšená citlivost kůže na slunce, poruchy vidění, poruchy
sluchu, poruchy rovnováhy, zvonění v uších.
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět mozkových blan, deprese, zmatenost, optická
neuritida (zánět zrakového nervu), toxická optická neuropatie (postižení zrakového nervu), otoky, snížení
počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých krvinek, destiček), kde první známky jsou:
horečka, oteklé hrdlo, povrchní vředy v ústech, příznaky podobné chřipce, těžké vyčerpání,
nevysvětlitelné krvácení a tvorba modřin.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět slinivky břišní, selhání jater, srdeční
selhání, infarkt myokardu, zvýšený krevní tlak, těžké formy kožních reakcí, papilární nekróza (především
u dlouhodobého užívání), anafylaktická reakce - těžká reakce z přecitlivělosti, kde příznaky mohou
zahrnovat: otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, tachykardii, hypotenzi (anafylaxe, angioedém nebo
těžký šok).
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zhoršení ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby, červená
šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech,
na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná
exantematózní pustulóza). Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Brufen užívat a
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.
Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje, nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo černě
zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.
Užívání léčiv jako Brufen může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu nebo mozkové
mrtvice.

Může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom. Mezi příznaky DRESS syndromu patří:
kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek).


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
Uchovávejte při teplotě do 25
C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Brufen 400 mg potahované tablety obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát
Potahová vrstva: hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Brufen 400 mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brufen 400 mg jsou bílé oválné potahované tablety
Velikost balení: 4,10, 20, 30, 50 nebo 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Mylan IRE Healthcare Limited
Unit 35/36, Grange Parade
Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13, Irsko


Výrobce
Famar A.V. E. Anthoussa Plant
Anthoussa Avenue 7
Anthoussa Attiki, 15349
Řecko
Famar A.V.E. Avlon Plant
49th km National Road Athens-Lamia
Avlona Attiki, 19011

Řecko
Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1.
Komárom, 2900
Maďarsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
6. 4. 2021