ASCORUTIN 100MG/20MG TBL FLM 50

A

Dostupnost Skladem
Kód: 82
109 Kč
ASCORUTIN 100MG/20MG TBL FLM 50


sp.zn. sukls228290/2020


Příbalová informace


Ascorutin 100 mg/20 mg potahované tablety


acidum ascorbicum/rutosidum trihydricum


Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat
3. Jak se přípravek Ascorutin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá
Přípravek Ascorutin se používá k léčbě zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic při
nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu.
Ascorutin je přípravek, jehož obě léčivé látky – rutosid a kyselina askorbová – upravují zvýšenou
lomivost a propustnost krevních vlásečnic.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat
Neužívejte přípravek Ascorutin:
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže jste těhotná.
Upozornění a opatření
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek se mohou tvořit ledvinové kameny, hlavně u pacientů
se zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi.
U pacientů s nedostatkem glukóza-6-fosfát-dehydrogenasy (porucha metabolismu cukrů) může
v ojedinělých případech dojít k hemolýze (rozpadu krevních buněk).
Další léčivé přípravky a přípravek Ascorutin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Kyselina askorbová zvyšuje vstřebávání penicilinu, železa a hormonu ethinylestradiolu z trávicího
traktu. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků tlumících krevní srážlivost
(antikoagulancií)
a vstřebávání vitaminu B₁₂. Opatrnosti je třeba při současném užívání s kyselinou salicylovou,
sulfonamidy a kotrimoxazolem (léky užívané při některých bakteriálních infekcích).
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět,
poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se v těhotenství nesmí užívat.
O užívání přípravku Ascorutin během kojení rozhoduje lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Přípravek Ascorutin obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Ascorutin užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nedoporučí-li Vám lékař jinak, užívají dospělí 1–2 tablety 3krát denně, děti od 3 let 1–2 tablety
denně.
Ascorutin můžete užívat s jídlem, po jídle a také nalačno.
Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 1 týden.
Při dobré snášenlivosti lze Ascorutin užívat dlouhodobě, v takovém případě je však nutné délku
léčby
konzultovat s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ascorutin, než jste měl(a)
Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může vyskytnout přechodný
průjem. Při opakovaném podání velkých dávek a při současném poškození ledvin dochází
ke zvýšenému vylučování šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů.
Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Ascorutin
Zapomenete-li užít tabletu (tablety) přípravku Ascorutin neznepokojujte se, zapomenutou dávku
vynechejte a pokračujte v užívání příští pravidelnou dávkou.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se při doporučeném dávkování vyskytují vzácně ( možnost výskytu u méně než
1 pacienta z 1 000). Může se vyskytnout:
- Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy).
- Astmatický záchvat (u alergických pacientů).
- Pocit na zvracení, zvracení, při vysokých dávkách podráždění sliznice jícnu a žaludku.
- Přítomnost cukru v moči, zvýšené vylučování šťavelanů močí, při užívání vysokých dávek
ojediněle možnost vzniku ledvinových kamenů. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin
(včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může pravidelné užívání kyseliny
askorbové vést k zvýšené hladině šťavelanů v krvi a případnému srážení šťavelanů v ledvinách.
- Kožní alergické reakce, vyrážka.
- Reakce přecitlivělosti.
Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný.
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Ascorutin obsahuje
Léčivými látkami jsou rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 potahované
tabletě.
Pomocnými látkami jsou citronan vápenatý, monohydrát laktosy, bramborový škrob, hydrogenovaný
ricinový olej, želatina, kukuřičný škrob, potahová soustava Sepifilm 752 bílá:
hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení
Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru.
Velikost balení: 50 nebo 100 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobce
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 11. 2020.