ACC LONG 600MG TBL EFF 20

 ACC LONG 600MG šumivé tablety 20

Dostupnost Skladem
Kód: 97
238,90 Kč
ACC LONG 600MG TBL EFF 20

sp.zn.sukls17649/2020


Příbalová informace: informace pro uživatele


ACC Long 600 mg šumivé tablety


acetylcysteinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je ACC Long a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long užívat
3. Jak se ACC Long užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ACC Long uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je ACC Long a k čemu se používá
ACC Long je léčivý přípravek obsahující acetylcystein. Tato léčivá látka rozpouští všechny složky,
které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.
Přípravek se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, která jsou
provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem.
Bez porady s lékařem může být přípravek užíván při akutních onemocněních dýchacích cest
provázených tvorbou hustého vazkého hlenu a vlhkým kašlem, jako je chřipka, akutní zánět
průdušek nebo průdušnice.
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických onemocnění dýchacích cest, jako je
chronický zánět průdušek nebo průdušnice, průduškové astma, bronchiolitida (zánět průdušinek),
mukoviscidóza (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), bronchiektázie (rozšíření
průdušek) dále při léčbě zánětu hrtanu.
Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 14 let.
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC Long užívat
Neužívejte ACC Long:
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

- trpíte-li žaludečními nebo dvanáctníkovými (duodenálními) vředy
- přípravek se nesmí podávat dětem do 2 let
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ACC Long se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Použití acetylcysteinu, zejména na začátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím zvětšení objemu
průduškového hlenu. Pokud trpíte sníženou schopností vykašlávat, měl by Váš lékař zajistit náležitá
opatření (drenáž, odsávání).
Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (StevensůvJohnsonův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže
či sliznice od spodních vrstev), Lyellův syndrom (závažné kožní onemocnění charakterizované
vznikem puchýřů)). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční
poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem.
Opatrnosti je třeba, pokud máte průduškové astma. Pokud se objeví bronchospasmus (zúžení
průdušek způsobující potíže při dýchání), přestaňte tento lék užívat a okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Opatrnosti je třeba, pokud jste v minulosti trpěl(a) žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy,
zvláště pokud současně užíváte jiné léčivé přípravky, o nichž je známo, že dráždí sliznici trávicího
traktu.
Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání
přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.
Děti a dospívající
Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek vhodný pro děti mladší než 14 let.
Tento léčivý přípravek se nesmí podávat dětem do 2 let z důvodu možného zablokování dýchacích
cest nahromaděným hlenem.
Další léčivé přípravky a ACC Long
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Při současném užívání ACC Long a antitusik (léky tlumící kašel, např. dextromethorfan nebo
kodein) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v
dýchacích cestách. Pro současné užívání ACC Long a antitusik proto musí být zvlášť závažné
důvody a antitusika mohou být užívána současně s ACC Long pouze na přímé doporučení lékaře.
Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů,
aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí ACC Long užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné
zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin,
erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).
Při současném užívání ACC Long a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému
rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti, proto je třeba opatrnost.

Aktivní uhlí ve vysokých dávkách (jako antidotum při otravách) může snižovat účinnost
acetylcysteinu.
O vhodnosti současného užívání ACC Long a jiných léků se poraďte s lékařem.
Ovlivnění laboratorních testů
Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů (kolorimetrické
stanovení salicylátů, stanovení ketonů v moči). Pokud máte podstoupit toto laboratorní vyšetření,
sdělte svému lékaři, že užíváte acetylcystein.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen, jsou-li pro to zvlášť závažné
důvody a pouze na doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek ACC Long nemá žádný známý účinek na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek ACC Long obsahuje laktózu, sodík a sorbitol:
Tento přípravek obsahuje přibližně 70 mg laktózy v jedné šumivé tabletě. Pokud Vám lékař sdělil,
že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje přibližně 6 mmol (139 mg) sodíku v jedné šumivé tabletě. To odpovídá 7
% doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.
Tento léčivý přípravek obsahuje 0,124 mg sorbitolu v jedné šumivé tabletě.
3. Jak se ACC Long užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí a dospívající od 14 let užívají 1krát denně 1 šumivou tabletu, což odpovídá 600 mg
acetylcysteinu denně.
U mukoviscidózy a dalších onemocnění, u nichž je ACC Long užíván pouze na doporučení lékaře,
stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.
U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.
Přesné dávkování
v těchto případech vždy určí lékař.
Způsob podání:
Šumivá tableta se užívá po jídle, rozpuštěná v 1/2 sklenice vody. Roztok se vypije ihned po
rozpuštění tablety. Výjimečně je možné roztok vypít nejpozději do 2 hodin po rozpuštění tablety, a
to i pokud byly tablety rozpuštěny v teplé vodě. Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením
příjmu tekutin.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Délka léčby:
Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, poraďte se o
dalším užívání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC Long, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití šumivých tablet dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC Long
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
Reakce přecitlivělosti
Bolest hlavy
Hučení v uších
Zrychlený tep
Pokles krevního tlaku
Zánět ústní sliznice
Bolest břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a pocit na zvracení
Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
Horečka
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
Dušnost, stažení průdušek (bronchospasmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním
dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):
Anafylaktické (závažné alergické) reakce až šok
Krvácení
Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížená shlukování krevních
destiček; klinický význam tohoto účinku však není jasný.
Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak ACC Long uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
a) plastové tuby: Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl
přípravek chráněn před vlhkostí.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 2 roky
b) trojvrstvé sáčky: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, tubě a na sáčku
za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co ACC Long obsahuje
Léčivá látka: Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.
Pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný,
mannitol, laktosa, kyselina askorbová, natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, dihydrát
natrium-citrátu, ostružinové aroma (obsahuje sorbitol E 420).
Jak ACC Long vypadá a co obsahuje toto balení
ACC Long jsou bílé, kulaté, hladké tablety s půlicí rýhou a s vůní po ostružinách.
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
Balení:
a) PP tuba s PE uzávěrem obsahujícím vysoušedlo (silikagel), krabička: 6, 10, 20, 25, 50, 100
šumivých tablet
b) trojvrstvé sáčky PE/AL/papír, krabička: 6, 10, 20, 25, 50, 100 šumivých tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Hexal AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo
Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 3. 2021